T R A N S I T I O N S -  MARCH 22 - 31, 2015  @ PINEBROOKLYN GALLERY, OSAKA, JAPAN